Ristuccia

Ristuccia

Ristuccia – Ascolta la poesia

Agghiorna, agghiorna,
chi mmalidizioni!
U suli arrabbiatu m’abbrucia li carni,
nta la ristuccia cercu la spica,
la spica scurdata.
Arriciuppannu ‘nta spini e busuna
nun trovu furmentu.

Ora lu sangu m’allorda la manu,
mi doli la manu, mi trema
e arriscirennu ‘nta la ristuccia,
cerca la spica. . . . . . .

U suli codda,
i griddi cantanu,
nta na vrazzata di pagghia e fenu,
mi ci addurmentu.
Sugnu ricriatu ‘nta stu mumentu!
Nsonnu la spica ‘ndurata, lucenti.

L’angoscia della solitudine e dell’emarginazione,
rappresentata dalla ristuccia solitaria e inutile,
tra le spighe dorate di grano, che è lieta tra esse,
per un momento, prima della fine

Per maggiori informazioni visita il sito di Gaspare Cucinella

Mi piacissi essiri acqua

Mi piacissi essiri acqua

Mi piacissi essiri acqua – Ascolta la poesia

Mi piacissi essiri acqua
e vagnari i terri sicchi,
abbivirari arbuli assitati,
purtari friscu unni c’è caluri,
scinniri cantannu ri muntagni:
“Ccà sugnu, nun piniati cchiù,
c’è un muccuni di vita pi tutti!”

Spunta u jornu,
nun viu l’ura ca scura
e ghirimi a curcari,
accussì ‘nsunnari
chiddu ca nun pozzu aviri,
chiddu ca nun pozzu fari,
ca sulu ‘nsonnu
a strata giusta po’ truvari.

Senza suonna, senza amuri,
senza canti ne caluri,
dunni vaiu, ‘nzoccu vogghiu,
s’asciucau puru l’ogghiu,
m’arristau u micciteddu,
sugnu o scuru.
Si tintassi di natari
forsi anniassi ‘nfunnu o mari.

Ntò quarteri nuddu parrava,
sulu scrusci si sintevanu,
casi e casi, muru e muru.
Scumpareru angili
ca nun avianu ali.
Noti musicali si ‘ntricciavanu ‘ntra iddi
e na musica soave
vulò supra li stiddi.

L’acqua è il bene più prezioso della Terra,
e sarebbe bello essere acqua che da la vita a tutto,
precipitandosi gioiosa su tutto, ma prevale semre
la sensazione di non potere nulla per riscattare le propria dignità

Per maggiori informazioni visita il sito di Gaspare Cucinella

I spaddi m’abbrucianu ancora

Gaspare Cucinella a teatro

I spaddi m ‘abbrucianu ancora – Ascolta la poesia

I spaddi m’abbrucianu ancora
di quannu abbuscavu tutti ddi lignati
pi aviri datu sulu du vasati a na picciotta
c’avìa pigghiatu a cotta pi mia.
So patri nun vulìa.
Stu gran curnutu,
appena mi vitti cu so figghia,
comu un viteddu ‘nfuriatu,
m’assicutò pi tuttu u siminatu,
sdirrarica un marruggiu du sticcatu
e cumincia a cafuddari supra a mia:
“Ti vogghiu ammazzari,
accussì ti fazzu livari u viziu di turnari!”
“No, pi favuri, mi lassassi iri,
dda vicchiaredda di me matri m’aspetta,
nun virennumi arrivari,
nnà quasetta nun ci po’ cchiù travagghiari!”
E subitu du cielu i catarratti si raperu
e acqua cuminciò a sdilluviari.
U Signuruzzu di mia nun s’avìa scurdatu,
vasinnò ancora dda ‘nterra fussi stinnicchiatu!
E caminannu ‘ntò puzzu senza funnu,
ancora ringraziava u Patreternu,
aspittannu ca si facissi jornu.

Bisogna stare sempre attenti a non farsi scoprire dal padre
dell’innamorata quando la si va a trovare…
meno male che è venuta la pioggia a salvare le spalle

Per maggiori informazioni visita il sito di Gaspare Cucinella

Vogghiu campari cu tanti rinari

Vogghiu campari cu tanti rinari
Vogghiu campari cu tanti rinari – Ascolta la poesia

Vogghiu campari cu tanti rinari
e cu la genti mi vogghiu lardiari.
Vinti palazzi e centu cavaddi,
si c’è malutempu, mi guardanu i spaddi.

Nun sugnu sulu, haiu i caicchi
ca mi liccanu u culu e m’annettanu aricchi.
Però cu mia nun ponnu sgarrari
o sinnò a tiesta ci fazzu scippari.

Iu sugnu n’omu cu tanti rinari,
vogghiu rispettu, nun mi fazzu ‘nfrusari.
A tanta gienti ci rugnu a manciari
e sulu iu a fazzu campari.

Mprestu li picciuli puru a lu ‘nfernu,
mi sentu cchiù riccu di lu guvernu.
E tu?. . . Si nuddu senza li sordi,
si un misarabuli c’aricchi luordi.

Una satira brillante e beffarda al più triste e vero dei poteri:
il denaro, che fa la differenza tra chi conta e non;
chi ha il denaro può fare tutto,
e chi non ne ha non è nessuno e non è cercato da nessuno

Per maggiori informazioni visita il sito di Gaspare Cucinella

Na stidda chiamata Pippinu

Na stidda chiamata Peppinu

Na stidda chiamata Pippinu – Ascolta la poesia

Passau na stidda chiamata “Pippinu”.
Era virdi, azzurra, celesti.
Nuddu a vitti brillari.
Armi, droga, eroina, cocaina;
morti, lacrimi, sangu;
mari di dollari arricchiscinu u paisi,
i putenti tinevanu bancu.
Ma cu è ‘stu “Tanu Seduto”?
Primitivu, vaccaru, criminali;
fici ammazzari a Pippinu!
La luci ca Pippinu purtava
era politico-socio-culturale:
Luci ‘nna stu paisi,
scurusu, senza sviluppu,
abbituatu di sempri a suppurtari.
Luci ‘nna stu paisi,
unni i miruddi sunnu abbituati a nun pinsari.
Luci ‘nna stu paisi ,
unni è megghiu essiri orbi, surdi e muti.
Luci ‘nna tutti i paisi,
unni regna la morti,
la distruzioni civili e morali.
Luci, luci ca mai nuddu vitti. . . .
. . . . e la stidda ristò ‘ncelu a taliari!

Una stella che passò nel cielo buio e si fece notare,
ma che pochi seppero osservare, e che ora guarda noi: Peppino Impastato

Per maggiori informazioni visita il sito di Gaspare Cucinella

I primi paroli

Le prime parole

I primi paroli – Ascolta la poesia

Eranu i primi paroli,
eranu rosi, gelsumini, violi. . . .
U ciavuru si pirdeva luntanu;
c’era cu ti dava na manu
a fari nesciri r’i paroli u suonu
ca ‘ncelu acchianava,
ca ‘nterra scinneva.
Poi, araciu araciu, scurava
e tu javi a fari vovò.
nsunnavi i cosi cchiù belli:
a sciscì, u fifì, u popò.
Quannu u suli acchianava,
spuntava u zizzì c’u stesté;
ruci ruci ti pigghiava ‘ncoddu
ti faceva muntari a cavaddu:
“Amunì – ti dicia – jamuninni a ddiddì”
e ‘mienzu l’ erba criscevanu i ciuri.
A vuci d’u mummù
a sintevi i luntanu
e puru a vuci d’u memmé,
d’i ciccì, ca ti facevanu l’ovu
e tu. . . . cantavi i tò canzuna.
Ma poi, u chiantu d’un vavà sintevi:
avìa pitittu e nun aveva pani,
sinteva friddu e nun putìa quariari,
aveva sonnu e nun putìa durmiri.
Puru tu chiancevi
ca nun sapìa chi fari.

Tutti ricordiamo la nostra fanciullezza, e le giornate all’aria aperta,
i sogni, e attraverso i suoni onomatopeici di un tempo,
rievochiamo le nostre gioie, le nostre paure da bambini,
che forse ora si sono perse per sempre
lungo il cammino, insieme a quei suoni

Per maggiori informazioni visita il sito di Gaspare Cucinella

Nun scurrìa cchiù lu sangu

Gaspare Cucinella

Nun scurria cchiu lu sangu – Ascolta la poesia

Nun scurrìa cchiù lu sangu ‘nta li strati,
la terra cuminciava a rispirari,
cantavanu li vuci di lu munnu
ca la morti nun putìa rignari.

Tutti cosi accussì ‘nsunnava,
nun c’eranu patruna e guvirnanti
e la parola mafia nun campava
nta lu novu putiri di la genti.

Ma chi sunnu ‘sti suonna c’haiu cantatu,
ca ora mi ritrovu senza nienti:
‘Mparadisu già cci avia arrivatu.
A virità è fatta di lamenti.

Tutti i negghi d’u cielu am’a sfardari
Stà cosa mintiemuni ‘nta testa
e scavamu nn’o munnu pi stanari
i patruna d’i trona e d’a timpesta.

Chi ci tinemu sti vrachi a pinnuluna
nn’o mentri ca vugghi la quarara,
nun suppurtamu cchiù sti balatuna
ca l’occhi ni nisceru puru i fora.

Susemuni e facemuli trimari,
puru ca caminamu tutti apperi.
I nostri carni sempri am’a guardari
picchì accussì ni vonnu scafazzari.

Ma nuddu nna ddu fossu mi taliava,
ognunu si scartava la so via
e nun sapennu siddu poi agghiurnava,
si nni ìanu tutti a la campia.

D’accussì mi vosi scannaliari
di diri tutti i suonna c’haiu ‘nsunnatu.
Di ccà ‘nnavanti, inveci di parrari,
‘ntallariu la birritta l’haiu a jttari.

La voce di rivolta di un siciliano alla gente, e l’angosciosa sensazione
di non essere ascoltati, come in un incubo, un’allucinata visione di un mondo
che è stato liberato, ma la realtà è ben diversa

Per maggiori informazioni visita il sito di Gaspare Cucinella