Ristuccia

Ristuccia

Ristuccia – Ascolta la poesia

Agghiorna, agghiorna,
chi mmalidizioni!
U suli arrabbiatu m’abbrucia li carni,
nta la ristuccia cercu la spica,
la spica scurdata.
Arriciuppannu ‘nta spini e busuna
nun trovu furmentu.

Ora lu sangu m’allorda la manu,
mi doli la manu, mi trema
e arriscirennu ‘nta la ristuccia,
cerca la spica. . . . . . .

U suli codda,
i griddi cantanu,
nta na vrazzata di pagghia e fenu,
mi ci addurmentu.
Sugnu ricriatu ‘nta stu mumentu!
Nsonnu la spica ‘ndurata, lucenti.

L’angoscia della solitudine e dell’emarginazione,
rappresentata dalla ristuccia solitaria e inutile,
tra le spighe dorate di grano, che è lieta tra esse,
per un momento, prima della fine

Per maggiori informazioni visita il sito di Gaspare Cucinella

Annunci

Mi piacissi essiri acqua

Mi piacissi essiri acqua

Mi piacissi essiri acqua – Ascolta la poesia

Mi piacissi essiri acqua
e vagnari i terri sicchi,
abbivirari arbuli assitati,
purtari friscu unni c’è caluri,
scinniri cantannu ri muntagni:
“Ccà sugnu, nun piniati cchiù,
c’è un muccuni di vita pi tutti!”

Spunta u jornu,
nun viu l’ura ca scura
e ghirimi a curcari,
accussì ‘nsunnari
chiddu ca nun pozzu aviri,
chiddu ca nun pozzu fari,
ca sulu ‘nsonnu
a strata giusta po’ truvari.

Senza suonna, senza amuri,
senza canti ne caluri,
dunni vaiu, ‘nzoccu vogghiu,
s’asciucau puru l’ogghiu,
m’arristau u micciteddu,
sugnu o scuru.
Si tintassi di natari
forsi anniassi ‘nfunnu o mari.

Ntò quarteri nuddu parrava,
sulu scrusci si sintevanu,
casi e casi, muru e muru.
Scumpareru angili
ca nun avianu ali.
Noti musicali si ‘ntricciavanu ‘ntra iddi
e na musica soave
vulò supra li stiddi.

L’acqua è il bene più prezioso della Terra,
e sarebbe bello essere acqua che da la vita a tutto,
precipitandosi gioiosa su tutto, ma prevale semre
la sensazione di non potere nulla per riscattare le propria dignità

Per maggiori informazioni visita il sito di Gaspare Cucinella

I spaddi m’abbrucianu ancora

Gaspare Cucinella a teatro

I spaddi m ‘abbrucianu ancora – Ascolta la poesia

I spaddi m’abbrucianu ancora
di quannu abbuscavu tutti ddi lignati
pi aviri datu sulu du vasati a na picciotta
c’avìa pigghiatu a cotta pi mia.
So patri nun vulìa.
Stu gran curnutu,
appena mi vitti cu so figghia,
comu un viteddu ‘nfuriatu,
m’assicutò pi tuttu u siminatu,
sdirrarica un marruggiu du sticcatu
e cumincia a cafuddari supra a mia:
“Ti vogghiu ammazzari,
accussì ti fazzu livari u viziu di turnari!”
“No, pi favuri, mi lassassi iri,
dda vicchiaredda di me matri m’aspetta,
nun virennumi arrivari,
nnà quasetta nun ci po’ cchiù travagghiari!”
E subitu du cielu i catarratti si raperu
e acqua cuminciò a sdilluviari.
U Signuruzzu di mia nun s’avìa scurdatu,
vasinnò ancora dda ‘nterra fussi stinnicchiatu!
E caminannu ‘ntò puzzu senza funnu,
ancora ringraziava u Patreternu,
aspittannu ca si facissi jornu.

Bisogna stare sempre attenti a non farsi scoprire dal padre
dell’innamorata quando la si va a trovare…
meno male che è venuta la pioggia a salvare le spalle

Per maggiori informazioni visita il sito di Gaspare Cucinella

Vogghiu campari cu tanti rinari

Vogghiu campari cu tanti rinari
Vogghiu campari cu tanti rinari – Ascolta la poesia

Vogghiu campari cu tanti rinari
e cu la genti mi vogghiu lardiari.
Vinti palazzi e centu cavaddi,
si c’è malutempu, mi guardanu i spaddi.

Nun sugnu sulu, haiu i caicchi
ca mi liccanu u culu e m’annettanu aricchi.
Però cu mia nun ponnu sgarrari
o sinnò a tiesta ci fazzu scippari.

Iu sugnu n’omu cu tanti rinari,
vogghiu rispettu, nun mi fazzu ‘nfrusari.
A tanta gienti ci rugnu a manciari
e sulu iu a fazzu campari.

Mprestu li picciuli puru a lu ‘nfernu,
mi sentu cchiù riccu di lu guvernu.
E tu?. . . Si nuddu senza li sordi,
si un misarabuli c’aricchi luordi.

Una satira brillante e beffarda al più triste e vero dei poteri:
il denaro, che fa la differenza tra chi conta e non;
chi ha il denaro può fare tutto,
e chi non ne ha non è nessuno e non è cercato da nessuno

Per maggiori informazioni visita il sito di Gaspare Cucinella

Na stidda chiamata Pippinu

Na stidda chiamata Peppinu

Na stidda chiamata Pippinu – Ascolta la poesia

Passau na stidda chiamata “Pippinu”.
Era virdi, azzurra, celesti.
Nuddu a vitti brillari.
Armi, droga, eroina, cocaina;
morti, lacrimi, sangu;
mari di dollari arricchiscinu u paisi,
i putenti tinevanu bancu.
Ma cu è ‘stu “Tanu Seduto”?
Primitivu, vaccaru, criminali;
fici ammazzari a Pippinu!
La luci ca Pippinu purtava
era politico-socio-culturale:
Luci ‘nna stu paisi,
scurusu, senza sviluppu,
abbituatu di sempri a suppurtari.
Luci ‘nna stu paisi,
unni i miruddi sunnu abbituati a nun pinsari.
Luci ‘nna stu paisi ,
unni è megghiu essiri orbi, surdi e muti.
Luci ‘nna tutti i paisi,
unni regna la morti,
la distruzioni civili e morali.
Luci, luci ca mai nuddu vitti. . . .
. . . . e la stidda ristò ‘ncelu a taliari!

Una stella che passò nel cielo buio e si fece notare,
ma che pochi seppero osservare, e che ora guarda noi: Peppino Impastato

Per maggiori informazioni visita il sito di Gaspare Cucinella

I primi paroli

Le prime parole

I primi paroli – Ascolta la poesia

Eranu i primi paroli,
eranu rosi, gelsumini, violi. . . .
U ciavuru si pirdeva luntanu;
c’era cu ti dava na manu
a fari nesciri r’i paroli u suonu
ca ‘ncelu acchianava,
ca ‘nterra scinneva.
Poi, araciu araciu, scurava
e tu javi a fari vovò.
nsunnavi i cosi cchiù belli:
a sciscì, u fifì, u popò.
Quannu u suli acchianava,
spuntava u zizzì c’u stesté;
ruci ruci ti pigghiava ‘ncoddu
ti faceva muntari a cavaddu:
“Amunì – ti dicia – jamuninni a ddiddì”
e ‘mienzu l’ erba criscevanu i ciuri.
A vuci d’u mummù
a sintevi i luntanu
e puru a vuci d’u memmé,
d’i ciccì, ca ti facevanu l’ovu
e tu. . . . cantavi i tò canzuna.
Ma poi, u chiantu d’un vavà sintevi:
avìa pitittu e nun aveva pani,
sinteva friddu e nun putìa quariari,
aveva sonnu e nun putìa durmiri.
Puru tu chiancevi
ca nun sapìa chi fari.

Tutti ricordiamo la nostra fanciullezza, e le giornate all’aria aperta,
i sogni, e attraverso i suoni onomatopeici di un tempo,
rievochiamo le nostre gioie, le nostre paure da bambini,
che forse ora si sono perse per sempre
lungo il cammino, insieme a quei suoni

Per maggiori informazioni visita il sito di Gaspare Cucinella

Nun scurrìa cchiù lu sangu

Gaspare Cucinella

Nun scurria cchiu lu sangu – Ascolta la poesia

Nun scurrìa cchiù lu sangu ‘nta li strati,
la terra cuminciava a rispirari,
cantavanu li vuci di lu munnu
ca la morti nun putìa rignari.

Tutti cosi accussì ‘nsunnava,
nun c’eranu patruna e guvirnanti
e la parola mafia nun campava
nta lu novu putiri di la genti.

Ma chi sunnu ‘sti suonna c’haiu cantatu,
ca ora mi ritrovu senza nienti:
‘Mparadisu già cci avia arrivatu.
A virità è fatta di lamenti.

Tutti i negghi d’u cielu am’a sfardari
Stà cosa mintiemuni ‘nta testa
e scavamu nn’o munnu pi stanari
i patruna d’i trona e d’a timpesta.

Chi ci tinemu sti vrachi a pinnuluna
nn’o mentri ca vugghi la quarara,
nun suppurtamu cchiù sti balatuna
ca l’occhi ni nisceru puru i fora.

Susemuni e facemuli trimari,
puru ca caminamu tutti apperi.
I nostri carni sempri am’a guardari
picchì accussì ni vonnu scafazzari.

Ma nuddu nna ddu fossu mi taliava,
ognunu si scartava la so via
e nun sapennu siddu poi agghiurnava,
si nni ìanu tutti a la campia.

D’accussì mi vosi scannaliari
di diri tutti i suonna c’haiu ‘nsunnatu.
Di ccà ‘nnavanti, inveci di parrari,
‘ntallariu la birritta l’haiu a jttari.

La voce di rivolta di un siciliano alla gente, e l’angosciosa sensazione
di non essere ascoltati, come in un incubo, un’allucinata visione di un mondo
che è stato liberato, ma la realtà è ben diversa

Per maggiori informazioni visita il sito di Gaspare Cucinella