Spunta u jornu

Spunta u jornu

Spunta u jornu – Ascolta la poesia

Spunta u jornu, spunta arrieri,
addiventu cavalieri.
Sona la fanfarra, stenninu i linzuola,
e pigghiu a parola:

“Cittadini, pupulani,
u pitittu è larju assai,
lu guvernu e li patruna
ni rumperu li cugghiuna.

Senza sordi, senza pani,
nun c’è oggi, nun c’è dumani,
ju lu ricu e lu ripetu,
c’è lu munnu ca fa fetu.

Scura, agghiorna, agghiorna e scura,
aspittannu la bonura,
la bonura ca ritarda
ni liccamu tutti a sarda,

mentri c’è cu li ganasci
mancia a tri quattru parmenti,
si ‘nni futti di li sfasci;
paga cu è c’unnavi nenti.

Viva viva l’alligrizza
di stu munnu puzzulenti,
affunnamu ‘nna munnizza
semu senza sarvagenti!

Aspittannu la stasciuni
ca nni porta lu bontempu
Barbanera metti acqua,
negghi, lampi, trona e ventu.

Di tanto in tanto si fa sentire la voce di un improvvisato oratore
che ci ricorda la nostra poco felice situazione,
consapevole di non poter nulla, e aggrappato solo
alla speranza di trasmettere messaggi positivi

Per maggiori informazioni visita il sito di Gaspare Cucinella

Ristuccia

Ristuccia

Ristuccia – Ascolta la poesia

Agghiorna, agghiorna,
chi mmalidizioni!
U suli arrabbiatu m’abbrucia li carni,
nta la ristuccia cercu la spica,
la spica scurdata.
Arriciuppannu ‘nta spini e busuna
nun trovu furmentu.

Ora lu sangu m’allorda la manu,
mi doli la manu, mi trema
e arriscirennu ‘nta la ristuccia,
cerca la spica. . . . . . .

U suli codda,
i griddi cantanu,
nta na vrazzata di pagghia e fenu,
mi ci addurmentu.
Sugnu ricriatu ‘nta stu mumentu!
Nsonnu la spica ‘ndurata, lucenti.

L’angoscia della solitudine e dell’emarginazione,
rappresentata dalla ristuccia solitaria e inutile,
tra le spighe dorate di grano, che è lieta tra esse,
per un momento, prima della fine

Per maggiori informazioni visita il sito di Gaspare Cucinella

La fabbrica dei sogni

Nta na fabbrica di suonna vogghiu iri a travagghiari.
I patruna nun ci sunnu ca mi ponnu ‘ncatinari.
E mi mettu araciu araciu pigghiu i suonna silinziusu
poi li stennu dilicatu ntò linzuolu arriccamatu
e scantatu i vaiu sfilannu pi putilli arripigghiari tutti sani,
senza dannu accussì vaiu custruennu e travagghiu cu piaciri.
tanti cuosi pozzu fari nun c’è prestu, nun c’è tardu,
nun c’è a cassa integrazioni, nun ci sunnu i ruffiani
l’onorevoli, i baruna, cu ti po’ raccumannari, principali,
suprastanti, tuttu u fangu di la genti ca si senti prepotenti.
Nun c’è nuddu, sulu i suonna,cu li manu di cristallu,
m’accumpari u primu suonnu: iu restu a taliari,
poi mi sentu alliggiriri: tutti cosi s’hannu a fari
e scippamu sti filinii ca li suonna hannu a campari.
Ma chi dicu? C’è cu senti, nun mi pozzu ormai sbagghiari,
nnà ssà fabbrica di suonna nun si po’ cchiù travagghiari!
Stamu tutti a taliari ca la morti av’a rigniari?
Nun vulemu mai capiri, iu mi sentu svacantari.
Ma chi sunnu sti paroli? Iamuninni!
acchianamu supra i negghi e cuntinuamu a fabbricari.
Ddà, supra i negghi, supra i negghi, nu ni ponnu ‘ncuitari!

Il lavoro è sempre una dura realtà piena di contraddizioni e aspetti negativi;
ma come sarebbe bello lavorare in un fabbrica di sogni, dove l’unico pensiero
è offrire sogni e speranze alla gente, e dove lavorare
è finalmente un diritto, un piacevole diritto

Per maggiori informazioni visita il sito di Gaspare Cucinella

La ballata del teatrante

Sugnu tiatranti scuppanti, vacanti, eleganti, birbanti, calanti, isanti,
ch’i vrachi a tiranti cu l’uocchi a punenti e a testa a livanti.
I suonna m’haiu ‘nsunnatu e u spirdu ‘ncurpuratu
nfinu a st’ ura nun ma lassatu.
Sugnu pueta du tiatru! Mi piaci tignari, ballari, cantari, sunari,
mmintari, mmintarimi a vita, mmintari l’amuri,
mmintari li ciuri, mmintari lu suli, mmintari la luna,
mmintari i cugghiuna, mmintari la morti d’arreri li porti!
Quannu me patri mi rissi “chi vò fari?” ci rispunnivu “vogghiu ricitari!”
Mi taliò cu l’occhiu favusignu
pinsannu ca iu fussi un figghiu calignu
ca nun vulissi travagghiari. Iu ti scippu a testa!”- mi ricia –
e ni spirugghiamu a liesta”
Minchiuni!!!! senza mancu accuminciari
già mi vulia ammazzari e iu nun sapia chi fari
pi putillu addumisticari.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Passaru l’anni, iu avia vint’anni
e mi misi ‘nta sti panni pi putiri travagghiari,
appena appena pi campari, ma nienti potti fari:
U pitittu l’arrunzava, notti e jornu avvaragghiava
e me patri mi scriveva: Figghiu miu, torna, torna,
veni a rumpiti i corna”
Accussì turnavu ma travagghiu u nni truvavu.
Me patri mi campava, ma u tiatru a mia aspittava.
Mi chiamava ogni mumentu: “Veni, veni” mi ricia
mi chiamava e iu curria e abbrazzava tutt’u munnu.

Una piccola autobiografia del poeta e della sua grande passione: il teatro.
Il teatrante è il simbolo della libertà, di chi può essere tutto ciò che vuole; ma a volte ciò non è compreso dalla famiglia,
che non condivide la scelta di un lavoro bellissimo,
che dà grandi soddisfazioni, ma poco denaro, e a cui non si può resistere

Per maggiori informazioni visita il sito di Gaspare Cucinella

Terra di mulinazzu

La torre del mulinazzo

Terra di Mulinazzu – Ascolta la poesia

Era ‘mpastata cu l’acqua di senia
fumeri di sceccu e suli cucenti.
Prufumi di ciuri, girsumini di notti
poi canti e suoni, rusari e nuveni.
Girava lu sceccu ‘ntunnu a la senia:
tirannu acqua svacantava li cati e la gebbia inchia.
Abbivirava fasoli, cucuzzi, tinniruma,
pumaroru, milinciani, pitrusinu e basilicò.
U marinaru di prima matina vinìa di li punti
abbanniannu abbanniannu pisci violi di lu mulinazzu
sarachi, spinuli, rizzi e pateddi. robba viva data pì nenti.
nna la veru scattìa di menzujornu scinnevanu
di la vanedda silinziusa i figghi di Pirricchiu.
purtannu u puzzettu c’u gelatu
e abbanniavanu grirannu:
“U scialacori ca v’ arrifrisca,
u scialacori!”
Scinniri a scalidda, tuffarisi a mari
a cogghiri rizzi e ogghiuamari.
Poi sutta a pinnata la gran tavulata:
maccarruna di casa e vinu friscu
nisciutu ru puzzu.
U zzù Cola Matisi ittava vuci:
“Nun tuccati sti pira
nun sunnu ancora maturi,
girati a la larga, pigghiati ri ddà”
E poi la sira cu l’organettu
u zzù Cola Matisi sunava, sunava
e tutti ballavamu e si cantava.

Un nostalgico scorcio della giovinezza a Cinisi
nei suoi caratteri più tradizionali di un tempo, forse persi per sempre:
la pesca, gli alberi, la costa e i pesci del Mulinazzo,
la spensieratezza delle sere passate in compagnia
tra le mangiate, i balli e le grida allegre dei bambini

Per maggiori informazioni visita il sito di Gaspare Cucinella

Guvirnanti truffardini

Guvirnanti truffardini

Guvirnanti truffardini – Clicca per ascoltare

Guvirnanti truffardini, v’arraffastivu li sordi
l’ammucciastivu a li banchi vi ristaru i manu lordi
quantu sunnu li dinari…… su miliuna di miliardi,
nun ci bastanu deci anni vulennuli cuntari.
E lu populu ‘nculatu tutt’i cunti av’a pagari.
Tassi e tassi, sempri tassi, i travagghi sunnu scarsi,
i pirtusa sunnu tanti mai si ponnu cummugghiari.
Ogni jornu c’è un cravunchiu, ogni jornu c’è un pirtusu
iu mi sentu assai cunfusu comu fazzu or’a campari?
haiu ancora quattru rugni m’accattu u bigliettu
mi fazzu un viaggiu a Spagna accussì iu mi divertu
e mi manciu a lasagna. Manciu, vivu, mi nni futtu
Spennu e spannu quantu vogghiu si mi resta u culu ruttu
è picchì finisci l’ogghiu. Quannu unn’haiu cchiù na lira
i sacchetti su già asciutti m’arridduciu peddi e ossa
accussì nnun haiu nenti i fari nenti pozzu dichiarari.
Ma si ‘nsistinu a parrariiu dichiaru i me cugghiuna:
sugnu poviru ‘ncannaitivinni a ‘nnautra banna !

Il tema onnipresente della corruzione politica, che come al solito privilegia pochi ma come se non bastasse si ritorce sempre di più sui lavoratori,
ai quali resta ben poco da dichiarare…

Per maggiori informazioni visita il sito di Gaspare Cucinella